Notice: Undefined index: domain in /home/bmk/public_html/wp-content/themes/bmk/archive-service.php on line 33

Skaitmeninė mokymo priemonė „Gestų kalba ir aš“


BMK bendradarbiaudami su Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centru ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru parengė skaitmeninę mokymo priemonę „Gestų kalba ir aš“.

Ši priemonė yra orientuota į atnaujintoje Lietuvių gestų kalbos bendrojoje programoje išvardintų kompetencijų ugdymą. Ji apima užduotis gestų kalbos supratimui, kalbėjimo įgūdžiams lavinti, gramatinės sandaros formavimui, žodyno plėtrai ir kurčiųjų kultūros pažinimui.

Priemonė skirta 1-8 klasių mokiniams. Kiekviename skyriuje pateikiamos rekomendacijos mokytojui, tekstai ir užduotys lietuvių gestų ir lietuvių kalbomis. Detalesnis temos, situacijų bei užduočių turinys aprašytas temos pristatymuose. Vėliau priemonė bus papildyta turiniu, skirtu 9-12 klasių mokiniams.

Rengiant šią priemonę buvo svarbu, kad vaizdo medžiaga būtų tiksli ir aiški, kad mokiniai galėtų aiškiai matyti kalbančiojo rankas ir mimiką. Mokomojoje vaizdo medžiagoje gestų kalbą demonstruoja Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai, Vilniaus kurčiųjų centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojai. Buvo pasinaudota ir iki šiol veikusios tik pradinukams skirtos mokymo priemonės turiniu, tačiau jos dizainas ir turinys nebeatitiko poreikių.

Šioje priemonėje ne tik mokiniai gali rasti įdomios informacijos apie gestų kalbą. Pavyzdžiui, pasakojama, kaip kurtieji bendravo anksčiau, kai dar nebuvo mobiliojo ryšio telefonų, ir kaip kurtieji gali susikalbėti su girdinčiais. Ši informacija gali padėti visuomenei geriau suprasti ir gerbti gestų kalbą bei kurčiųjų kultūrą.

Šią priemonę galima rasti: https://gestukalba.smp.emokykla.lt/ ir Švietimo portale (emokykla.lt.).

Cookie Settings